Chimera

Chimera Lighting Scrims

kg

Chimera 3608

Chimera SCRIM - SINGLE - XXS (30x40cm)
Bestel
kg

Chimera 3609

Chimera SCRIM - DOUBLE - XXS (30x40cm)
Bestel
kg

Chimera 3618

Chimera SCRIM - SINGLE - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 3619

Chimera SCRIM - DOUBLE - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 3628

Chimera SCRIM - SINGLE - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 3629

Chimera SCRIM - DOUBLE - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 3638

Chimera SCRIM - SINGLE - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 3639

Chimera SCRIM - DOUBLE - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 3648

Chimera SCRIM - SINGLE - LARGE
Bestel
kg

Chimera 3649

Chimera SCRIM - DOUBLE - LARGE
Bestel
kg

Chimera 3652

Chimera SCRIM - SINGLE - SMALL STRIP
Bestel
kg

Chimera 3653

Chimera SCRIM - DOUBLE - SMALL STRIP
Bestel
kg

Chimera 3658

Chimera SCRIM - SINGLE - LANTERN - 20"
Bestel
kg

Chimera 3659

Chimera SCRIM - DOUBLE - LANTERN - 20"
Bestel
kg

Chimera 3662

Chimera SCRIM - SINGLE - MEDIUM STRIP
Bestel
kg

Chimera 3663

Chimera SCRIM - DOUBLE - MEDIUM STRIP
Bestel
kg

Chimera 3668

Chimera SCRIM - SINGLE - LANTERN - 30"
Bestel
kg

Chimera 3669

Chimera SCRIM - DOUBLE - LANTERN - 30"
Bestel
kg

Chimera 3672

Chimera SCRIM - SINGLE - LARGE STRIP
Bestel
kg

Chimera 3673

Chimera SCRIM - DOUBLE - LARGE STRIP
Bestel
kg

Chimera 3678

Chimera SCRIM - SINGLE - LANTERN - PANCAKE - SMALL
Bestel
kg

Chimera 3679

Chimera SCRIM - DOUBLE - LANTERN - PANCAKE - SMALL
Bestel
kg

Chimera 3688

Chimera SCRIM - SINGLE - LANTERN - PANCAKE - MEDIUM
Bestel
kg

Chimera 3689

Chimera SCRIM - DOUBLE - LANTERN - PANCAKE - MEDIUM
Bestel
kg

Chimera 3696

Chimera SCRIM - SINGLE - LANTERN - PANCAKE - LARGE
Bestel
kg

Chimera 3697

Chimera SCRIM - DOUBLE - LANTERN - PANCAKE - LARGE
Bestel
kg

Chimera 5148

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 42" (106.7 cm X 106.7 cm) - SINGLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5149

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 42" (106.7 cm X 106.7 cm) - DOUBLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5158

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 72" (106.7 cm X 182.9 cm) - SINGLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5159

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 72" (106.7 cm X 182.9 cm) - DOUBLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5168

Chimera PANEL - FABRIC - 72" X 72" (182.9 cm X 182.9 cm) - SINGLE BOBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5169

Chimera PANEL - FABRIC - 72" X 72" (182.9 cm X 182.9 cm) - DOUBLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5188

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 82" - Single Scrim
Bestel
kg

Chimera 5189

Chimera PANEL - FABRIC - 42" X 82" - Double Scrim
Bestel
kg

Chimera 5225

Chimera PANEL - FABRIC - 48" X 48" (121.9 cm X 121.9 cm) - SINGLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel
kg

Chimera 5230

Chimera PANEL - FABRIC - 48" X 48" (121.9 cm X 121.9 cm) - DOUBLE BOBBINETTE SCRIM
Bestel