Chimera Lighting Patterns

kg

Chimera 5300

Chimera WINDOW HOLDER - 42" X 42" (106.7 cm X 106.7 cm)
Bestel
kg

Chimera 5303

Chimera WINDOW HOLDER - 48" X 48" (121.9 cm X 121.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5305

Chimera WINDOW HOLDER - MICRO - 24" X 24" (61 cm X 61 cm)
Bestel
kg

Chimera 5310

Chimera WINDOW - SERIES I - FRENCH DOOR - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5312

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Steel - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5315

Chimera WINDOW - SERIES I - FRENCH DOOR - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5317

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Steel - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5320

Chimera WINDOW - SERIES I - HORIZONTAL BLINDS - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5322

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Chain 1 - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5325

Chimera WINDOW - SERIES I - HORIZONTAL BLINDS - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5327

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Chain 1 - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5330

Chimera WINDOW - SERIES I - GRADUATING VERTICAL BLINDS - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5332

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Rain - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5335

Chimera WINDOW - SERIES I - GRADUATING VERTICAL BLINDS - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5337

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Rain - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5340

Chimera WINDOW - SERIES I - PALM LEAVES - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5342

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Lightbars - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5345

Chimera WINDOW - SERIES I - PALM LEAVES - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5347

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Lightbars - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5350

Chimera WINDOW - SERIES I - LEAF BREAKUP - 22 x 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5352

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Chain 2 - 22 x 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5355

Chimera WINDOW - SERIES I - LEAF BREAKUP - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5357

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Chain 2 - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5360

Chimera WINDOW - SERIES I - CUCULORIS BREAKUP- 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5362

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Avenues - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5365

Chimera WINDOW - SERIES I - CUCULORIS BREAKUP - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5367

Chimera WINDOW - Urban SERIES - Avenues - MICRO 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5370

Chimera WINDOW - SERIES I & II - CLEAR 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5375

Chimera WINDOW - SERIES I & II - CLEAR - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5710

Chimera WINDOW - SERIES II - DOMINO - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5715

Chimera WINDOW - SERIES II - DOMINO - MICRO - 16 x 16" (40.6 x 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5720

Chimera WINDOW - SERIES II - COLUMNS - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5725

Chimera WINDOW - SERIES II - COLUMNS - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5730

Chimera WINDOW - SERIES II - OPEN WINDOW - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5735

Chimera WINDOW - SERIES II - OPEN WINDOW - MICRO - 16 x 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5740

Chimera WINDOW - SERIES II - SPLIT DOOR - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5745

Chimera WINDOW - SERIES II - SPLIT DOOR - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5750

Chimera WINDOW - SERIES II - SUN SCRATCH - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5755

Chimera WINDOW - SERIES II - SUN SCRATCH - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel
kg

Chimera 5760

Chimera WINDOW - SERIES II - HALF DOME - 22 X 22" (55.9 X 55.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5765

Chimera WINDOW - SERIES II - HALF DOME - MICRO - 16 X 16" (40.6 X 40.6 cm)
Bestel