Lampje

Voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBP Light bv,

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Abberdaan 194.

 

 

Artikel 1 Definities


In de onderhavige voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:             gebruiker van de algemene voorwaarden: BBP Light bv.

Koper:                   de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst:    de overeenkomst tot koop / verkoop.

Materiaal:              apparatuur en installaties

Werkzaamheden: besprekingen, studies, locatiebezoeken, calculaties, begrotingen en werk- c.g. bouwtekeningen.


Artikel 2 Algemeen

 

1.             De onderhavige voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker de onderhavige voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de onderhavige voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van gebruiker met een koper voor de uitvoering waarvan derden moeten worden ingeschakeld.

3.             Eventuele afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.             Alle opdrachten, van welke aard ook, zullen naar beste weten en kunnen door gebruiker worden uitgevoerd.

6.             Indien een of meerdere bepalingen in de onderhavige voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

7.             Voorzover niet anders uit de tekst blijkt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zowel op verhuur en verkoop door gebruiker als op belichtings- en installatie werkzaamheden en alle verdere leveringen of diensten door of namens gebruiker.

8.             De huurder of koper dan wel degene die belichtings- en/of installatie werkzaamheden aanbesteedt of degene in wiens opdracht de levering of dienst geschiedt, wordt hierna genoemd de opdrachtgever.

9.             Op generlei bedingen, afspraken of regelingen, welke van deze algemene voorwaarden afwijken, kan door opdrachtgever een beroep worden gedaan, indien deze niet schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Prijzen

 

1.             Alle prijzen zijn, behoudens andere opgaven, netto excl. B.T.W., in Euro’s en gelden voor werkzaamheden of leveringen dan wel afleveringen af en/of te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen.

2.             Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld, is de tegenwaarde daarvan in Euro’s, indien deze daarbij is vermeld, slechts bij benadering aangegeven.

3.             Verschillen met bij benadering gedane opgaven geven geen grond tot ontbinding, annulering of schadevergoeding.

 

Artikel 4 Betaling

 

1.             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.             Bij betaling op kortere termijn kan door gebruiker, evenwel onverplicht, een reductie worden toegestaan.

3.             Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt wordt hij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

4.             Voor de terbeschikkingstelling der goederen, wordt, indien zulks onder de condities is vermeld, betaling van een waarborgsom of een deel van de overeengekomen som verlangd.

5.             Tijdens de duur van de overeenkomst kan verhoging van de waarborgsom of andere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, worden verlangd, ook wanneer krediet is bedongen voor langere tijd dan de betalingstermijn.

6.             Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.             In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van gebruiker op koper onmiddellijk opeisbaar. Alsdan is gebruiker gerechtigd voor de tot dan toe geleverde goederen c.q. voor gemaakte onkosten, verlies van uren daaronder begrepen, aan koper een factuur toe te sturen. Gebruiker is alsdan nimmer aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens koper.

8.             Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook als koper een andere volgorde van toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.             Betalingen van goederen bedoeld voor export dienen door gebruiker te zijn  ontvangen alvorens tot levering kan worden overgegaan.

10.           Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

11.           Bij uitbreiding van de opdracht (meerwerk, uitlopen productie enz.) of bij inkrimping van de opdracht, vermindering van de overeengekomen werkzaamheden, (zoals kortere productietijd, minder werk, enz.) wordt een naar het oordeel van gebruiker billijke verhoging of verlaging van het overeengekomen bedrag berekend.

 

Artikel 5 Incassokosten

 

1.             Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II, danwel de regeling die hiervoor in de plaats zal komen.

2.             Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt dan volgens lid 1 verschuldigd zou zijn en die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor rekening van koper.

3.             De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 6 Aanbiedingen

 

1.             Alle aanbiedingen, waaronder opgegeven tijden van terbeschikkingstelling of werkzaamheden zijn steeds vrijblijvend; alle aanbiedingen zijn voorts gebaseerd op de bij de aanvrage door opdrachtgever verstrekte gegevens en eventueel de door gebruiker gedane metingen.

2.             Ontwerpen voor te plaatsen installaties, opgaven van stroom- en belichtingssterkten, en vermelding van belichtings- en ander elektrotechnisch materiaal door gebruiker, gelden slechts bij benadering en met alle voorbehoud van de zijde van gebruiker die voor eventuele verschillen niet aansprakelijk is, terwijl op grond van verschillen geen annuleringen of schadevergoedingen kunnen worden gedaan, respectievelijk gevraagd.

3.             Gebruiker aanvaardt door het doen van de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever ontworpen installatie of door hem gebruikte materialen die niet van gebruiker afkomstig zijn dan wel ook voor het geval de materialen wel van gebruiker afkomstig zijn, voor het gebruik daarvan door de opdrachtgever of de gevolgen van zodanig gebruik.

4.             Alle aanbiedingen worden door gebruiker gedaan onder de voorwaarde, dat prijzen en/of condities te allen tijde door gebruiker gewijzigd kunnen worden. Gebruiker verplicht zich van eventuele dergelijke wijzigingen tijdig opgave aan de opdrachtgever te doen. Een onuitgevoerde overeenkomst of gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijs en/of condities door gebruiker worden uitgevoerd, behoudens het recht van de opdrachtgever om bij zodanige wijziging niet uitgevoerde opdrachten of gedeelte daarvan binnen acht dagen na de datum van kennisgeving der wijziging te annuleren.

5.             Belastingen als omzetbelasting en/of andere op de levering of dienst drukkende heffingen zijn in elk geval voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

 

1.             Gebruiker houdt, onderhoudt en levert apparatuur en materiaal in de best mogelijke staat. Retour gekomen materiaal wordt daartoe onmiddellijk schoongemaakt en gecontroleerd en zo nodig gerepareerd teneinde opdrachtgevers de best mogelijke dienst te verlenen. Niettemin komen fouten en storingen voor, welke het beoogde gebruik van het materiaal kunnen beïnvloeden. gebruiker kan daarvoor evenwel niet aansprakelijk worden gesteld, behoudens tijdige reclame als hierna in lid 2 vermeld. Ingeval van tijdige reclame als bedoeld zal gebruiker slechts gehouden zijn tot herstel en niet tot vervanging van materiaal of onderdelen ervan en in geen geval tot vergoeding van enigerlei schade.

2.             Door het in ontvangst nemen van het ter beschikking gestelde materiaal verklaart de opdrachtgever, behoudens door deze aan gebruiker binnen 8 dagen schriftelijke uitgebrachte reclame, het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.

3.             De opdrachtgever draagt het risico voor en is aansprakelijk voor het materiaal dat door gebruiker te zijner beschikking wordt gesteld. Voor het geval de opdrachtgever tot teruggave van dat materiaal verplicht is, bijvoorbeeld in geval van huur, is hij verplicht dat materiaal in dezelfde goede staat als waarin dit bij de ontvangst verkeerde terug te geven en alle beschadigde of ontbrekende materialen of onderdelen er van te vergoeden, welke ook de oorzaak van de beschadiging of het ontbreken zal zijn.

4.             Zou tijdens het gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal een storing optreden welke hetzij uit hoofde van garantie hetzij uit hoofde van huur voor rekening van gebruiker dient te worden hersteld dan dient daarvan onmiddellijk te worden kennis gegeven aan gebruiker die zal trachten de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.

5.             gebruiker is noch jegens opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk uit hoofde van verkeerde behandeling of onjuist gebruik van het ter beschikking van de opdrachtgever gestelde materiaal hetzij door de opdrachtgever zelf of door hem aangewezen personen hetzij door derden.

6.             Evenmin is gebruiker aansprakelijk uit hoofde van fouten in het materiaal zelf uit hoofde van niet, niet volledig of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen door overmacht.

7.             Voor het geval door verkeerde behandeling of onjuist gebruik door of namens opdrachtgever van materialen van gebruiker of van eigen apparatuur of materialen van de opdrachtgever, schade door gebruiker of derden ontstaat, is de opdrachtgever jegens gebruiker daarvoor verantwoordelijk. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden ter zake.

8.             Voorzover de opdracht wordt uitgevoerd volgens tekeningen, modellen e.d. of aanwijzingen van de opdrachtgever staat deze jegens gebruiker ervoor in dat bij de uitvoering van de opdracht door gebruiker geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, auteursrecht of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart de opdrachtgever gebruiker voor elke aanspraak van derden ter zake.

9.             De opdrachtgever is verplicht voor zijn eigen rekening de te zijnen laste komende risico's en aansprakelijkheden jegens gebruiker te verzekeren en verzekerd te houden.

 

Artikel 8 Overmacht en annuleringen

 

1.             Als overmacht worden niet alleen beschouwd alle feiten welke de uitvoering van de overeenkomst tijdelijke of blijvend verhinderen en welke niet aan gebruiker kunnen worden toegerekend doch in elk geval ook gevallen van werkstaking, uitsluiting, brand, overstroming, vorst, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunning of deviezenvergunning door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, niet tijdige of ondeugdelijke levering van materiaal dan wel grond- of hulpstoffen, ongeval, ziekte, opzet of nalatigheid van personeel en ongunstige weersomstandigheden, onverschillig of deze omstandigheden zich bij gebruiker of bij haar leveranciers voordoen.

2.             Als overmacht ten aanzien van reis- en/of vervoer worden in elk geval beschouwd mist, gladheid, en andere weersomstandigheden, welke het verkeer belemmeren, alsook verkeersongevallen, ook al mocht dit door eigen oorzaak zijn geschied.

3.             Wanneer de opdracht door overmacht niet als voorzien, geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd, is  gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen naar billijkheid worden berekend.

4.             Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt van aan gebruiker niet bekende omstandigheden of van overmacht, waardoor de werkzaamheden niet dan gewijzigd of in het geheel niet kunnen worden uitgevoerd, heeft gebruiker het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de opdracht mogelijk wordt, of wanneer de opdracht nimmer zal kunnen worden uitgevoerd, betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, alsmede vergoeding van gemaakte kosten.

5.             Elke gedeeltelijke opdracht waaronder ook wordt verstaan een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht wordt bij gedeeltelijke niet-uitvoering anders dan door overmacht, naar rato van de wel uitgevoerde gedeelten berekend.

6.             Door de opdrachtgever kan niet eenzijdig worden geannuleerd. Een annulering is derhalve slechts geldig indien en voorzover deze door gebruiker is aanvaard.

7.             Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever is deze gehouden tot vergoeding van alle tijd die aan de voorbereiding is besteed, van alle kosten die voor het vervullen van de opdracht zijn gemaakt, van de reservering van materiaal alsmede een aantoonbaar door de annulering veroorzaakte schade of geleden verlies.

8.             gebruiker heeft, met behoud van zijn desbetreffende rechten als bedoeld in artikel 3 lid 8, het recht tot annulering of onmiddellijke beëindiging van de opdracht, ingeval zich naar haar oordeel een zodanige omstandigheid voordoet dat haar rechten met betrekking tot het door gebruiker ter beschikking gesteld materiaal worden benadeeld of gevaar lopen, alsmede ingeval de opdrachtgever een of meer van deze algemene voorwaarden niet nakomt of daarmede in strijd handelt.

9.             In zodanige gevallen, waaronder begrepen het geval dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, surseance van betaling aangevraagd, of dat het ter beschikking gestelde materiaal of enig deel daarvan of op enig deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag gelegd, is gebruiker bevoegd dat materiaal zo nodig met behulp van de sterke arm, dadelijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling weg te halen, ter plaatse waar dit zich bevindt, en waartoe te allen tijde toegang te hebben tot de plaats of plaatsen waar dit zich bevindt.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 

1.             Van materiaal dat door opdrachtgever wordt gekocht - anders dan verbruikt materiaal - wordt, totdat volledig is betaald, de eigendom aan gebruiker voorbehouden.

2.             Voorzover door bemiddeling van gebruiker van derden wordt gekocht blijft de eigendom van materiaal aan die derden voorbehouden totdat volledig is betaald.

3.             Monsters, foto's, tekeningen, schema's, maquettes, modellen en gereedschappen e.d. blijven ons eigendom en mogen niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald.

 

Artikel 10 Transport en opslag, reis- en verblijfskosten

 

1.             Derhalve voor installatie werkzaamheden zijn transportkosten voor rekening van de opdrachtgever, zowel bij eigen vervoer door gebruiker als bij vervoer door derden.

Onder transportkosten zijn begrepen: het voorrijden, een bepaald bedrag per kilometer en het terugrijden.

Als minimum vervoerskosten wordt in elk geval 25 kilometer in rekening gebracht.

Opslagkosten zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever. Al deze kosten worden afzonderlijk aan de opdrachtgever berekend.

2.             Reis- en verblijfkosten, welke gebruiker noodzakelijk acht in verband met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst worden door gebruiker afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daaronder zijn ook begrepen kosten van maaltijden en andere consumpties.

3.             Alle goederen, ook bij retourzendingen, reizen voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien en voorzover door een onderbreking in vervoer of reis, ook al mocht de oorzaak daarvan gelegen zijn in het eigen vervoermateriaal van gebruiker, of haar personeel, goederen niet tijdig ter plaatse zijn of de dienst niet tijdig kan worden verricht, zal ter zake generlei schadevergoeding van gebruiker kunnen worden gevorderd.

 

Artikel 11 Werkzaamheden (Duur)

 

1.             De duur van de werkzaamheden wordt voor een normale werkdag gesteld op 8 uur, met inbegrip van een uur pauze. Hetgeen daarboven wordt gewerkt geldt als overwerk.

2.             Worden de werkzaamheden voor een langere duur dan 8 uur voortgezet dan worden de werkzaamheden tussen 18.00 uur en 20.30 uur gedurende anderhalf uur onderbroken voor de avondmaaltijd; deze tijd wordt niet in rekening gebracht.

3.             Meer dan 10 uur per dag wordt niet gewerkt; bovendien wordt, nadat twee dagen meer dan 8 uur is gewerkt, gedurende twee dagen daarna in geen geval meer dan 8 uur gewerkt.

4.             Gedurende zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen wordt niet gewerkt.

5.             Wordt op deze dagen gewerkt dan geldt dit als overwerk met een minimum van een gehele dag, ook al wordt minder dan 8 uur gewerkt.

6.             Echter is hetzij de zaterdag, hetzij de zondag in elk geval een vrije dag, terwijl op de andere dag in geen geval meer dan 8 uur wordt gewerkt.

7.             Een dag waarop wordt gewerkt begint niet eerder dan 08.00 uur des ochtends.

8.             Als begintijd voor de werkzaamheden geldt het vertrek van de standplaats (Amsterdam of overnachting standplaats) en als eindtijd de aankomst aldaar.

 

Artikel 12 Installaties

 

1.             Installatie werkzaamheden omvatten, behoudens andere overeenkomst, bezorging franco plaats van de uitvoering van de materialen voor de installaties vereist.

Niet tot het werk en de verantwoordelijkheid van gebruiker behoren:

a.             grond-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stukadoor- en schilderwerk of andere bouwkundige werken, smeed- of loodgieterswerk, of aanleg van elektrische of elektronische               werken anders dan bij de aanvaarding van de opdracht voorzien, noch de terbeschikkingstelling van enig daartoe dienend materiaal;

b.             de meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen, welke niet door een man die gebruiker ter beschikking stelt te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels;

c.             het leveren en vervaardigen van stellingen, ladders, straat- en terreinafzettingen en andere dergelijke voorzieningen;

d.             het tot stand brengen van andere installaties dan normaal voor het leveren van belichtingswerkzaamheden zijn vereist, alsmede alle werkzaamheden die door het stroom leverend bedrijf voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn vereist en de vergoeding van alle kosten die voor deze aansluiting aan het stroom leverend bedrijf zijn verschuldigd;

e.             het verzorgen van particuliere of politiehulp bij terrein- of straatafzettingen en het betalen van eventuele vergoeding daarvoor;

f.              ijzer- en houtwerk t.b.v. aangebrachte belichtingsinstallatie, zowel wat betreft de levering van de daarvoor benodigde materialen als de daarvoor te verrichten werkzaamheden.

2.             De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat alle werkzaamheden welke niet tot de verantwoordelijkheid en het werk van gebruiker behoren en voor de levering of dienst door gebruiker zijn vereist zo tijdig zijn uitgevoerd dat de werkzaamheden van gebruiker geen vertraging ondervinden.

3.             Onder levering wordt verstaan het geheel compleet of bedrijfsklaar zijn van de installaties en/of het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden met deze installatie door gebruiker. Door zodanige levering zal gebruiker, behoudens door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk aan gebruiker uitgebrachte reclame, worden geacht de overeenkomst te hebben uitgevoerd. Gebreken bij een deel van de installatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele installatie indien dit gebrek kan worden verholpen binnen een redelijke naleveringstermijn.

 

Artikel 13 Huur

 

1.             De opdrachtgever is verplicht te allen tijde het gehuurde aan gebruiker of degene die daartoe door gebruiker is gemachtigd, te tonen; gebruiker zal in elk geval te allen tijde toegang hebben tot de plaats of de plaatsen waar het gehuurde zich bevindt, teneinde de aanwezigheid van het gehuurde en de toestand daarvan de inspecteren.

2.             Het is opdrachtgever niet toegestaan het naamplaatje of andere aanduiding van de herkomst of eigendom van het materiaal te verwijderen of onleesbaar te maken.

3.             Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde materiaal door te verhuren of door een ander te doen gebruiken of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dit is bestemd of aan gevaar van beschadiging of verloren gaan bloot te stellen. Vervoer op andere wijze dan per daartoe geschikt vervoermiddel, en goed gestouwd c.q. verpakt, c.q. beschermd, is niet toegestaan. Vervoer naar het buitenland is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

4.             De opdrachtgever is verplicht bij beschadiging of tenietgaan van het gehuurde de kosten van herstel dan wel vervanging aan gebruiker te vergoeden.

5.             Bij niet, niet tijdige of niet volledige teruggave van het gehuurde aan het einde van de huurtijd, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schaden daardoor ontstaan, zonder dat enige ingebrekestelling ter zake is vereist, doch niet minder dan het tweevoud van de huurprijs van het volledige materiaal over de tijd gedurende welke de opdrachtgever in gebreke is, met een minimum van de eventueel overeengekomen waarborgsom.

6.             Bij huur van materiaal wordt voor aflevering of ophalen tenminste een vast bedrag volgens prijsopgave in rekening gebracht.

7.             Ook bij huur worden te verbruiken materialen als papier, touw, hout, spijkers, verf, filtermateriaal, enz. - naar kostprijs - in rekening gebracht. Deze kosten worden achteraf berekend.

 

Artikel 14 Geschillen

 

1.             De rechter in het arrondissement waarin gebruiker is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

2.             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Amsterdam, 18 februari 2005

 

Gedeponeerd bij de http://www.voorwaarden.net/

K.v.K. Amsterdam nr: 33244733

 

 

 

Webwinkel voorwaarden

 

 

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van BBP Light bv bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van deze webwinkel. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door BBP Light bv; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen voor verkoop aan consumenten, voor verkoop aan zakelijke klanten is er geen wettelijk vastgelegde zichttermijn. Voor zakelijke klanten hanteren wij een zichttermijn van 5 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@bbplight.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen rekening en risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

BBP Light bv
Abberdaan 194
1046 AB Amsterdam

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden de producten in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

 

Van retourzending uitgesloten
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Filtermaterialen, tl-buizen en lampen.
* Kranten en tijdschriften.

 

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

 

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.